شرکت فنی و مهندسی

راتین سازه آبیدر

هیئت مدیره

مهندس محمد رضا قادری

رئیس هیئت مدیره - کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

مهندس فخرالدین عنقایی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره - کارشناس عمران

مهندس پرهام رخ زادی

عضو اصلی هیئت مدیره - کارشناسی ارشد معماری